Co je to trestní příkaz a jak se proti němu bránit?

Trestní příkaz je rozhodnutí soudu, které má účinky pravomocného rozsudku a pokud proti němu není podán řádný opravný prostředek, za který považuje trestní řád pouze odpor, tak trestní příkaz nabyde právní moci, tj. řízení končí a odsouzený (osoba, proti které byl trestní příkaz vydán) musí vykonat příslušný trest. Pochopitelně – trestním příkazem, kterým prakticky ztrácí právo obžalovaný (pokud proti trestnímu příkazu není podán odpor) na hlavní líčení, je dramaticky omezena možnost obhajoby, proto lze trestní příkaz vydat jen v řízeních o přečinech a samosoudce je značně limitován ohledně možného ukládání trestů, například vůbec nelze uložit trest odnětí svobody nepodmíněně, u uložení trestu odnětí svobody podmíněně pak pouze s odkladem do jednoho roku.

Samosoudce navíc může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, a to i ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném přípravném řízení.

První rada, jak se bránit trestnímu příkazu se kterým nesouhlasíte, je podání odporu.

Obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat v jeho prospěch odvolání, a státní zástupce mohou podat proti trestnímu příkazu odpor. Odpor se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do osmi dnů od jeho doručení. Osobám, které mohou podat odvolání ve prospěch obviněného, s výjimkou státního zástupce, končí lhůta týmž dnem jako obviněnému. Jestliže se trestní příkaz doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno později.

Odpor nemusí být nijak obsáhle formulován, stačí jednoduchá věta: „proti trestnímu příkazu ze dne XY vydaného soudem AB tímto podávám odpor“.

Odporem se trestní příkaz ruší, soud následně nařídí hlavní líčení.

Je však nutno uvést, že vydáním (později zrušeného) trestního příkazu nenastává překážka věci rozsouzené, tj. neplatí princip zákazu reformatione in peius, tedy že by následně soud v rámci hlavního líčení nemohl vydat přísnější rozhodnutí.

Pokud nestihnete podat proti trestnímu příkazu odpor, existuje několik možností, jak ro řešit. v prvé řadě přichází v úvahu možnost žádosti o tzv. navrácení lhůty. Pokud však pro to nejsou splněny podmínky, přichází na řadu pouze mimořádné opravné prostředky, zejména obnova řízení. Ta je za určitých podmínek možná, nicméně se jedná o mimořádný opravný prostředek, který lze podat pouze ze zákonem předpokládaných (relativně omezených) důvodů.

JUDr. Vít Nevařil, law firm, Opletalova 1015/55, Praha 1, Nové Město, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Accept   Reject   More information