- Ochrana práv klienta při zasahování do jeho osobnostních práv

- Žaloby z titulu ochrany osobnosti

- Vymáhání přiměřeného zadostiučinění z titulu způsobené nemajetkové újmy zásahem do osobnostních práv klienta

- Obrana žalovaného v řízení o žalobě z titulu zásahu do osobnostních práv

Jedno z úvodních ustanovení Nového občanského zákoníku říká, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí. Toto ustanovení je vůbec jedním z prvních ve více než tři tisíce paragrafů dlouhém Novém občanském zákoníku. Stejně tak Občanský zákoník dodává, že chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Zákon zároveň stanoví, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

Ve své praxi dlouhodobě zastupuji klienty, do jejichž osobnostních práv bylo určitým činem zasaženo, ať už například do tělesné integrity újmou na zdraví, nebo do jejich cti, důstojnosti, či soukromí. Ne každý například ví, že urážka prostřednictvím sociální sítě je zásahem do osobnostních práv.

V případě, že dochází k zásahu do osobnostních práv, náleží poškozenému nejenom právo na to, aby soud rozhodl, že se má škůdce povinnost dále zásahu zdržet, dále náleží poškozenému nárok na náhradu přirozeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu.

Pokud naopak byla proti vám podána žaloba na ochranu osobnosti, kterou Vám soud doručil a vyzval Vás, ať na ni reagujete, je velmi vhodné připravit a strukturovat písemnou obranu tak, aby se případné možné negativní důsledky žaloby buďto minimalizovaly, nebo zcela odklidily.

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací