- Zastupování dlužníků a věřitelů v řízeních o náhradu škody (újmy) a při vymáhání bezdůvodného obohacení

- Zastupování při vymáhání nároku na  zaplacení přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, která vznikla činností orgánu veřejné moci (nesprávný postup orgánů veřejné moci, nepřiměřené délky řízení, nezákonný postup orgánů veřejné moci) podle zákona č. 82/1998 Sb.

Žaloby o náhradu škody patří do typově složitější a na judikaturu bohaté právní oblasti. AK Nevařil zastupuje klienty ve sporech, které vznikly jak při běžném občanském životě (škoda na věcech movitých či nemovitých, zmenšení majetkové sféry poškozeného v důsledku protiprávního jednání škůdce), v rámci podnikání (žaloby o náhradu škody proti jednatelům obchodních korporací, žaloby o náhradu škody z titulu porušení smluvní povinnosti, spory z nekalosoutěžních jednání). Mezi klienty kanceláře patří jak osoby, kterým vznikla škoda, tak klienti, po kterých je nárok o náhradu škody vymáhán, a to jak v případech, kdy škoda vznikla v přímé příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, tak v případech, kdy škoda vznikla porušením právního předpisu.

Jednou z oblastí specializace AK Nevařil je uplatnění nároku o přiměřené zadostiučinění z titulu nemajetkové újmy dle zákona 82/1998 Sb. proti orgánům veřejné moci, tedy v případech, kdy za škodu odpovídá Česká republika. Jedná se zejména o případy nedůvodného trestního stíhání (také vazebně), příliš dlouho vedeného trestního stíhání, případně nepřiměřeně dlouhého správního či trestního řízení. Nejčastěji však AK Nevařil zastupuje klienty při vymáhání nároku o přiměřené zadostiučiněné v nepřiměřeně dlouhých civilních řízeních. V těchto případech vzniká nárok nejen na omluvu, ale také na uhrazení přiměřeného zadostiučinění v penězích za způsobenou nemajetkovou újmu a také nárok na uhrazení náhrady škody.

Zvláštní specializací AK Nevařil je pak zastupování investorů na kapitálovém trhu a byla jim způsobena škoda neodborným, nedbalým či přímo úmyslně kriminálním jednáním. Zejména se jedná o případy investování na kapitálovém trhu prostřednictvím neprofesionálně jednajícího obchodníka, neregistrovaného obchodníka, při způsobení vysoké jednorázové ztráty na účtech z důvodu nesprávných, zavádějících, nebo zjevně lživých investičních rad a doporučení od osob, které jednají za makléře/obchodníka/investičního zprostředkovatele na kapitálovém trhu, když nikoli výjimečně má jednání těchto osob přesah až do trestněprávní roviny.

Pokud jste nebyli dostatečně poučeni, nebylo s Vámi jednáno při dodržení vysokého standardu profesionální péče, ke které jsou profesionálové v tomto oboru povinni, a vznikla Vám v přímé příčinné souvislosti se zde uvedeným škoda, neváhejte se na mne obrátit, abyste si ověřili, jaký další postup je nejvhodnější zvolit pro to, abyste dostali své peníze zpět.

 

 

JUDr. Vít Nevařil, advokátní kancelář, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz

Tento web používá k personalizaci reklam soubory cookies, které mohou sbírat některé vaše osobní údaje.   Přijmout   Odmítmout   Více informací