Zadostiučinění v penězích za způsobenou nemajetkovou újmu

Zákon č. 82/1998 Sb. stanoví, že Bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se podle tohoto zákona též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

Shora uvedené ustanovení je zákonným předpokladem pro výplatu nemajetkové újmy.

Zákon dále stanoví, že Zadostiučinění se poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno nahradit jinak a samotné konstatování porušení práva by se nejevilo jako dostačující. Při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění se přihlédne k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k nemajetkové újmě došlo.

Ust. § 13 téhož zákona stanoví: Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.

Všechna shora uvedená ustanovení jsou v podstatě základem pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu.

U JAKÉHO ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI LZE UPLATNIT NÁROK NA ZAPLACENÍ PŘIMĚŘENÉHO ZADOSTIUČINĚNÍ?

Toto právo lze uplatnit buďto u Ministerstva spravedlnosti, došlo-li ke škodě v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení, a dále v případech, kdy bylo soudem ve správním soudnictví vydáno nezákonné rozhodnutí, jímž soud rozhodl o žalobě proti rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti, a v případech, kdy škoda byla způsobena notářem nebo soudním exekutorem,

nebo u příslušného úřadu, došlo-li ke škodě v odvětví státní správy, jež náleží do jeho působnosti, a dále v případech, kdy bylo soudem ve správním soudnictví vydáno nezákonné rozhodnutí, jímž soud rozhodl o žalobě proti rozhodnutí vydanému v odvětví státní správy, jež náleží do působnosti tohoto úřadu.

Zásadní pro uplatnění tohoto nároku je promlčecí doba, když zákon stanoví, že:

Nárok na náhradu nemajetkové újmy podle tohoto zákona se promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen. Vznikla-li nemajetková újma nesprávným úředním postupem podle § 13 odst. 1 věty druhé a třetí nebo § 22 odst. 1 věty druhé a třetí, neskončí promlčecí doba dříve než za 6 měsíců od skončení řízení, v němž k tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo.

POSTUP PŘI VYMÁHÁNÍ PŘIMĚŘENÉHO ZADOSTIUČINĚNÍ ZA ZPŮSOBENOU NEMAJETKOVOU ÚJMU

Jak tedy prakticky postupovat? Nejprve je třeba vyčíslit nárok na případné zaplacení, tedy vyčíslit jej v souladu se zákonem. Následně je třeba sepsat žádost/uplatnění/výzvu k zaplacení, kterou je vhodné doručit Ministerstvu spravedlnosti České republiky, jelikož v tomto případě nevzniká pochybnost o tom, že bude věcně příslušným orgánem v rámci státní správy pro řešení tohoto nároku.

Zde uvedené je třeba učinit nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy řízení skončilo. Při rozhodování o výši nároku Ministerstvo přihlédne k:

a) celkové délce řízení,

b) složitosti řízení,

c) jednání poškozeného, kterým přispěl k průtahům v řízení, a k tomu, zda využil dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení,

d) postupu orgánů veřejné moci během řízení a

e) významu předmětu řízení pro poškozeného.

Žádost lze podat u Ministerstva spravedlnosti bezplatně a Ministerstvo spravedlnosti, řízení je osvobozeno od jakékoli poplatkové povinnosti.

K výkladům zde uvedených článků existuje bohatá judikatura Evropského soudu pro Lidská práva, včetně sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu České republiky.

Co se týče částek, které lze z titulu průtahů v řízení uplatnit, tyto se pohybují okolo 10.000 – 20.000,- Kč za každý rok, kdy dochází k průtahům v řízení, pokud celková doba průtahů přesáhne šest až sedm let, tato částka za jeden rok průtahů může být i výrazněji vyšší.

Nad rámec průtahů lze pochopitelně uplatnit také nárok na náhradu škody, vznikla – li přímo v souvislosti s činností orgánu veřejné moci škoda.

Je také třeba upozornit, že úspěšný účastník řízení má nárok na zaplacení náhrady nákladů soudního řízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Vít Nevařil, law firm, Václavské náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, e-mail: info@ak-nevaril.cz